Услови коришћења

Следећи Услови коришћења важе за коришћење сајта knjige.kozikas.rs

  • Опште одредбе

Овим Условима коришћења се уређују права и обавезе у вези са коришћењем knjige.kozikas.rs сервиса. Сервис се налази на Интернет адреси knjige.kozikas.rs (у даљем тексту: Сервис). Сервис представља услугу информационог друштва коју пружа Козикас ДОО, Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад, Република Србија, матични број: 21348325, ПИБ: 110421480 (у даљем тексту: Козикас).

Ови Услови коришћења чине саставни део Сервиса и представљају одредбе уговора који се закључује између Козикаса и сваког појединог корисника Сервиса. Козикас омогућава коришћење Сервиса физичким и правним лицима, искључиво на начин и под условима описаним у овим Условима коришћења, на начин и под условима под којима се пружа услуга информационог друштва.

Приступом и коришћењем Сервиса Козикаса, корисници пристају на Услове коришћења, те на тај начин закључују уговор по приступу са Козикасом као пружаоцем услуге информационог друштва.

На сваки приступ садржајима Сервиса примењују се ови Услови коришћења.

Пословање Козикаса путем овог Сервиса регулисано је превасходно Законом о електронској трговини, Законом о облигационим односима, Законом о оглашавању, Законом о ауторском и сродним правима, Законом о жиговима, Законом о заштити података о личности, као и другим прописима правног система Републике Србије у деловима који нису регулисани наведеним законима.

Козикас је посвећен очувању и примени права о заштити податка о личности која уживају физичка лица, као и ауторских права, а у свему према правилима информационе струке, добрим пословним обичајима и у складу са важећим прописима Републике Србије.

  • Ауторска права

Козикас има искључиво ауторско право и права интелектуалне својине на Сервису, као и на свим појединим елементима који га чине, као што су: текст, визуелни и аудио елементи, визуелни идентитет, подаци и базе података, програмски код и други елементи сервиса, којих је аутор.

Неовлашћено коришћење било ког дела Сервиса, или Сервиса у целини, без изричите претходне дозволе у писаној форми издате од Козикаса као носиоца искључивих ауторских права, сматраће се повредом ауторских права Козикаса и подложно је покретању свих поступака у пуној законској мери.

Сервис може садржати и елементе на којима искључива ауторска, жиговна и друга права интелектуалне својине имају друга лица, као што су садржаји корисника Сервиса, садржај пословних партнера, оглашивача и слично. Друга лица имају искључиву одговорност за садржај на којем су носиоци тих права, без обзира на то што се такав садржај налази на Сервису Козикаса.

Да бисте затражили дозволу за објављивање било ког садржаја овог веб сајта, молимо Вас да пишете на адресу на крају ове странице или путем е-поште kozikas@sneg.rs.

  • Обрада и заштита података о личности

Козикас обрађује податке о личности корисника на начин и у складу са Обавештењем о приватности које се налази на страници: https://knjige.kozikas.rs/politika-privatnosti/

  • Одрицање од одговорности

Корисници Сервис користе искључиво на своју сопствену одговорност. Корисник изричито прихвата да Козикас не може бити одговорна за понашање других корисника или трећих лица, као и да ризик од могуће штете у целости сносе та лица, а у складу са важећим законодавством Републике Србије.

Ова одредба о одговорности односи се на сву штету (материјалну и/или нематеријалну) или повреде које би могле настати из скривених недостатака, грешака, прекида, брисања, квара, кашњења у раду или преносу рачунарских вируса, прекида у комуникацијама, крађе, уништења или неовлашћеног приступа подацима, промене или злоупотребе података од стране трећих лица, раскида уговора, понашања супротног Условима коришћења, немара и др.

Осим у случају намере или грубе непажње, Козикас није одговоран за евентуалну привремену недоступност Сервиса, нити за делимично или потпуно нефункционисање или погрешно функционисање истог. Козикас није одговоран за техничке проблеме који могу довести до кашњења и/или погрешне обраде електронских података, укључујући и системски сат. За напред наведено одговорни су даваоци Интернет услуга.

Сервис може бити привремено недоступан или доступан у ограниченом обиму, као резултат редовног или ванредног одржавања система или у случају унапређења система.

  • Завршне одредбе

Козикас има право да у свако доба измени или допуни ове Услове коришћења, тако што ће измене и допуне у пречишћеном тексту објавити на Интернет презентацији и послати мејл свим регистрованим корисницима, најмање осам дана пре дана почетка њихове примене.

Уколико већ регистровани корисник у наведеном року не да изричит одговор (кликом на линк за прихватање Услова коришћења), сматраће се да је сагласан са новим Условима коришћења. Уколико већ регистрован корисник изричито (кликом на линк за неприхватање Услова коришћења) не прихвати ове Услове коришћења, сматраће се да му је престао кориснички статус, да се гасе сва досадашња права и обавезе, те се уговорни однос прекида по претходним Условима коришћења. Ступањем нових корисничких услова на снагу, не дирају се стечена права корисника.

Ови Услови коришћења почињу да се примењују осам дана од дана њиховог објављивања на Интернет страници Сервиса.

Сваки одштампани примерак ових Корисничких услова производи пуно правно дејство на основу одредби Закона о електронском документу и не може му се оспорити пуноважност или доказна снага.

 

У Новом Саду 26.08.2019.                                                                  

Козикас д.о.о. Нови Сад
Директор
Александар Снегић