Политика приватности

  • Да бисте куповали књиге преко нашег сајта knjige.kozikas.rs, неопходно је да нам оставите Ваше податке, као што су име, адреса е-поште, број телефона, поштанска адреса. Деца млађа од 13 година морају затражити дозволу одрасле особе пре него што оставе било какве податке на нашем сајту.
  • Сакупљање и чување личних информација третирамо у складу са овом политиком приватности и важећим Законом о заштити података о личности, објављен у Службеном гласнику РС, бр. 97/2008.
  • Све информације које дајете Козикас издаваштву ће се користити само у оквиру Козикас издаваштва и никада неће бити достављане трећим странама без претходног прибављања Ваше сагласности.

Овај веб сајт је у власништву и управљању од стране Козикас д.о.о. Уколико имате било каквих питања у вези наше политике приватности, слободно нас контактирајте на:

Александар Снегић
Козикас д.о.о.
Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад
телефон: +381 64 4629737
е-адреса: kozikas@sneg.rs